Периодични доставки на канцеларски материали и консумативи за обслужване на дейностите в ЮЗУ "Неофит Рилски"

Номер: 00285-2015-0008
Процедура: Открита процедура по ЗОП
Име: Периодични доставки на канцеларски материали и консумативи за обслужване на дейностите в ЮЗУ "Неофит Рилски"
Описание:

Периодични доставки на канцеларски материали и консумативи за обслужване на дейностите в ЮЗУ “Неофит Рилски” по пет обособени позиции: 1. Канцеларски материали и принадлежности; 2. Други канцеларски материали; 3. Фотокопирна и ксерографска хартия; 4. Консумативи за офис техника – принтери/МФУ; 5. Печатарски материали и консумативи.

Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 19/11/2015 17:00
Състояние: Прекратена

Документи

Документ Дата
1 Обявление за обществена поръчка 21/10/2015
2 Решение за публикуване 21/10/2015
3 Съобщение до медиите 21/10/2015
4 Документация за участие 21/10/2015
5 Образци на документи 21/10/2015
6 Приложение № 1 Техническа спецификация по обособена позиция № 1 21/10/2015
7 Приложение № 2 Техническа спецификация по обособена позиция № 2 21/10/2015
8 Приложение № 3 Техническа спецификация по обособена позиция № 3 21/10/2015
9 Приложение № 4 Техническа спецификация по обособена позиция № 4 21/10/2015
10 Приложение № 5 Техническа спецификация по обособена позиция № 5 21/10/2015
11 Разяснение до участниците 09/11/2015
12 Протокол от дейността на комисия 23/11/2015
13 Протокол №2 от дейността на комисия 10/12/2015
14 Съобщение за отваряне на ценови оферти 10/12/2015
15 Протокол №3 от дейността на комисия 21/12/2015
16 Решение за обявяване на класирането и определяне на изпълнител 21/12/2015
17 Решение за прекратяване на процедура 06/01/2016
18 Договор за обществена поръчка №Ю5-381 19/01/2016
19 Информация за сключен договор № Ю5-381 29/01/2016
20 Изпълнение по договор 10/05/2016
21 Съобщение за отваряне на ценови оферти 05/07/2016
22 Протокол №4 от дейността на комисия 05/07/2016
23 Решение за прекратяване на процедура 13/07/2016
24 Протокол №5 от дейността на комисия 13/07/2016
25 Решение за обявяване на класирането и определяне на изпълнител 13/07/2016
26 Решение за прекратяване на процедура в частта по ОП №1 13/07/2016
27 Информация за сключен договор № Ю5-384 11/08/2016
28 Договор за възлагане на обществена поръчка № Ю5-384 12/08/2016
29 Информация за изпълнение на договор №Ю5-381 02/02/2017
30 Информация за изпълнен договор №Ю5-384 30/08/2017