Процедури


Документ: 00285-2017-0011 (00285-2017-0011)
Добавен на: 11/10/2017
Преписка в АОП: 00285-2017-0011 (Отворена)
Процедура: Договаряне
Име: Доставка на дизелово гориво за отопление
Описание:

Наименование на стоката: дизелово гориво за отопление 10ppm, 0,001 % S, код по ЕКП 02141000042, код CPV .09135100-5 Стоката е включена в списък по приложение на чл.79, ал. 1, т. 7 от ЗОП. Характеристика: Изискванията за качеството на течното гориво да отговарят на “Наредбата за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина на техния контрол” /“ДВ”, бр.66 от 25.07.2003 г../, на Българския държавен стандарт и ЗТИП. Количество: Прогнозно количество гориво – 20 000 литра.

Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:
Детайли

Документ: 00285-2017-0010 (00285-2017-0010)
Добавен на: 26/09/2017
Преписка в АОП: 00285-2017-0010 (Отворена)
Процедура: Договаряне
Име: Доставка на природен газ за обекти на ЮЗУ „Неофит Рилски“
Описание:

Доставка на природен газ за обекти на Югозападния университет „Неофит Рилски“ за срок от 3 години. Доставката на природен газ се осъществява на съответните адреси на учебните корпуси, находящи се на територията на гр. Благоевград. Прогнозната стойност на поръчката е 700 000 лв. без ДДС. Прогнозното количество е 1042 xнм3.

Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:
Детайли

Документ: 00285-2017-0009 (00285-2017-0009)
Добавен на: 11/09/2017
Преписка в АОП: 00285-2017-0009 (Отворена)
Процедура: Открита процедура
Име: Строително-монтажни работи за нуждите на ЮЗУ "Неофит Рилски" - Благоевград
Описание:

Сключване на рамково споразумение с трима потенциални изпълнители за извършване на строително-монтажни и ремонтни работи в обекти – публична собственост, предоставени за управление на ЮЗУ „Неофит Рилски“, гр. Благоевград. Основни, но не само, работи за възлагане: ново строителство, основен и/или текущ ремонт на сгради; енергоефективно саниране; достъпна архитектурна среда; газифициране; зидарски работи и преградни вътрешни стени; мазачески работи; бояджийски работи; облицовъчни работи; дърводелски работи; изолационни работи - хидроизолационни, топлоизолационни и пароизолационни; облицовъчни работи и дограми - фасадни и интериорни, инсталационни работи - ВиК, Ел и ОВКИ; тротоари; вертикална планировка, изграждане на стадиони, спортни площадки и съоръжения и др.

Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 13/10/2017 17:00
Детайли

Документ: 00285-2017-0008 (00285-2017-0008)
Добавен на: 05/09/2017
Преписка в АОП: 00285-2017-0008 (Отворена)
Процедура: Открита процедура
Име: "Доставка на хранителни продукти за нуждите на студентските столове и Университетски център „Бачиново“ при ЮЗУ „Неофит Рилски““ по три обособени позиции
Описание:

Предмет за възлагане на обществената поръчка чрез открита процедура е: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на студентските столове и Университетски център „Бачиново“ при ЮЗУ „Неофит Рилски““ по три обособени позиции: № 1. Сладкарски изделия, № 2. Сушени плодове и № 3. Ядки

Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 10/10/2017 17:00
Детайли

Документ: 00285-2017-0007 (00285-2017-0007)
Добавен на: 31/07/2017
Преписка в АОП: 00285-2017-0007 (Отворена)
Процедура: Открита процедура
Име: Избор на доставчик на електрическа енергия и координатор на балансираща група за обекти на ЮЗУ „Неофит Рилски“ - Благоевград
Описание:

Откритата процедура е за възлагане на обществена поръчка за доставка на електрическа енергия по свободно договорени цени съгласно чл. 100, чл. 101, чл. 102 и чл. 103 от ЗЕ и Правилата за търговия с електрическа енергия за захранване на 25 обекта на ЮЗУ „Неофит Рилски“, находящи се в гр. Благоевград - 23, гр. Рила - 1 и м. Предел - 1, мрежа ниско и средно напрежение. Цената включва активна електрическа енергия, разходи за балансиране и разходи на участника за осигуряване на посочените услуги. Възложителят не заплаща такса за участие в балансираща група и не поема разходите за небаланси.

Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 31/08/2017 17:00
Детайли

Документ: 00285-2017-0006 (00285-2017-0006)
Добавен на: 13/06/2017
Преписка в АОП: 00285-2017-0006 (Отворена)
Процедура: Публично състезание
Име: Доставка на горива за автомобилен парк на ЮЗУ "Неофит Рилски" - Благоевград
Описание:

Доставка на горива за автомобилен парк на ЮЗУ „Неофит Рилски“-Благоевград. Видове горива, които ще се доставят са автомобилни бензини – А 98 – Н и горива за дизелови двигатели – евро дизел Б-5

Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 03/07/2017 17:00
Детайли

Документ: 00285-2017-0005 (00285-2017-0005)
Добавен на: 25/05/2017
Преписка в АОП: 00285-2017-0005 (Възложена)
Процедура: Открита процедура
Име: Доставка на хранителни продукти и напитки за нуждите на студентските столове и Университетски център „Бачиново“ при ЮЗУ „Неофит Рилски““
Описание:

Предмет за възлагане на обществената поръчка чрез открита процедура е: „Доставка на хранителни продукти и напитки за нуждите на студентските столове и Университетски център „Бачиново“ при ЮЗУ „Неофит Рилски““ по четиридесет и пет обособени позиции в съответствие с обектите и прогнозните количества и стойности посочени в обявлението и документацията.

Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 30/06/2017 17:00
Детайли

Документ: 00285-2017-0004 (00285-2017-0004)
Добавен на: 04/05/2017
Преписка в АОП: 00285-2017-0004 (Затворена)
Процедура: Публично състезание
Име: Периодични доставки на канцеларски материали и консумативи за обслужване на дейностите в ЮЗУ “Неофит Рилски”
Описание:

Периодични доставки на канцеларски материали и консумативи за обслужване на дейностите в ЮЗУ “Неофит Рилски” по седем обособени позиции: 1. Канцеларски материали и принадлежности; 2. Тетрадки, формуляри, спирали; 3. Други канцеларски материали; 4. Фотокопирна и ксерографска хартия; 5. Печатарски материали и консумативи; 6. Консумативи за офис техника – принтери/мултифункционални устройства; 7. Консумативи за офис техника – копирни устройства.

Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 25/05/2017 17:00
Детайли

Документ: 00285-2017-0003 (00285-2017-0003)
Добавен на: 13/03/2017
Преписка в АОП: 00285-2017-0003 (Възложена)
Процедура: Публично състезание
Име: Периодични доставки на материали и аксесоари за обслужване дейността на дърводелската работилница
Описание:

Предмет за възлагане на обществената поръчка са периодични доставки на материали и аксесоари за обслужване дейността на дърводелската работилница

Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 03/04/2017 17:00
Детайли

Документ: 00285-2017-0002 (00285-2017-0002)
Добавен на: 20/02/2017
Преписка в АОП: 00285-2017-0002 (Прекратена)
Процедура: Открита процедура
Име: Избор на доставчик на електрическа енергия и координатор на балансираща група за обекти на ЮЗУ „Неофит Рилски“ - Благоевград
Описание:

Откритата процедура е за възлагане на обществена поръчка за доставка на електрическа енергия по свободно договорени цени съгласно чл. 100, чл. 101, чл. 102 и чл. 103 от ЗЕ и Правилата за търговия с електрическа енергия за захранване на 25 обекта на ЮЗУ „Неофит Рилски“, мрежа ниско и средно напрежение.

Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 23/03/2017 17:00
Детайли

Документ: 00285-2017-0001 (00285-2017-0001)
Добавен на: 24/01/2017
Преписка в АОП: 00285-2017-0001 (Отворена)
Процедура: Публично състезание
Име: Периодични доставки на материали и аксесоари за обслужване на дейността на дърводелската работилница
Описание:

Периодични доставки на материали и аксесоари за обслужване на дейността на дърводелската работилница

Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 14/02/2017 17:00
Детайли

Документ: 00285-2016-0007 (00285-2016-0007)
Добавен на: 14/12/2016
Преписка в АОП: 00285-2016-0007 (Възложена)
Процедура: Открита процедура
Име: Доставка на хранителни продукти и напитки за нуждите на студентските столове и Университетски Център „Бачиново“ при ЮЗУ „Неофит Рилски“
Описание:

Доставка на хранителни продукти и напитки за нуждите на студентските столове и Университетски Център „Бачиново“ при ЮЗУ „Неофит Рилски““ по две обособени позиции

Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 16/01/2017 17:00
Детайли

Документ: 00285-2016-0006 (00285-2016-0006)
Добавен на: 02/12/2016
Преписка в АОП: 00285-2016-0006 (Затворена)
Процедура: Публично състезание
Име: Проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на отоплителна газова инсталация в сгради на ЮЗУ „Неофит Рилски“
Описание:

Проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на отоплителна газова инсталация в сгради на ЮЗУ „Неофит Рилски“

Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 09/01/2017 17:00
Детайли

Документ: 00285-2016-0005 (00285-2016-0005)
Добавен на: 23/11/2016
Преписка в АОП: 00285-2016-0005 (Затворена)
Процедура: Открита процедура
Име: Периодични доставки на канцеларски материали и консумативи за обслужване на дейностите в ЮЗУ “Неофит Рилски”
Описание:

Периодични доставки на канцеларски материали и консумативи за обслужване на дейностите в ЮЗУ “Неофит Рилски”  по четири обособени позиции: 1. Канцеларски материали и принадлежности; 2. Други канцеларски материали; 3. Фотокопирна и ксерографска хартия; 4. Печатарски материали и консумативи

Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 03/01/2017 17:00
Детайли

Документ: 00285-2016-0004 (00285-2016-0004)
Добавен на: 20/10/2016
Преписка в АОП: 00285-2016-0004 (Възложена)
Процедура: Публично състезание
Име: Периодични доставки на гориво за отопление за нуждите на ЮЗУ "Неофит Рилски"
Описание:

Периодични доставки и количества съгласно прогнозните стойности и при условията на документацията за участие

Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 10/11/2016 17:00
Детайли

Документ: 00285-2016-0003 (00285-2016-0003)
Добавен на: 20/07/2016
Преписка в АОП: 00285-2016-0003 (Възложена)
Процедура: Открита процедура
Име: Доставка на хранителни продукти и напитки за нуждите на студентски столове и университетски център
Описание:

Доставка на хранителни продукти и напитки за нуждите на студентски столове и Университетски център "Бачиново" при ЮЗУ "Неофит Рилски".

Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 24/08/2016 17:00
Детайли