Периодични доставки на хигиенни продукти за нуждите на ЮЗУ "Неофит Рилски"

Номер: 00285-2013-0002
Процедура: Открита процедура по ЗОП
Име: Периодични доставки на хигиенни продукти за нуждите на ЮЗУ "Неофит Рилски"
Описание:

Периодични доставки на хигиенни продукти по две обособени позиции: 1. Почистващи, перилни и дезинфектиращи хигиенни препарати; 2. Хартиени изделия и помощни материали за хигиенни нужди

Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 09/03/2013 16:30
Състояние: Възложена

Документи

Документ Дата
1 Изпълнение по договор за периода 22.10.2014г. - 24.02.2015г. 26/11/2014
2 Изпълнение по договор за периода от 31.03.2015г. 12/05/2015
3 Информация за изпълнение на договор № Ю5-301 02/06/2015
4 Информация за изпълнение на договор № Ю5-302 17/06/2015
5 Възстановени гаранции за участие в обществена поръчка 07/08/2015