Доставка на хранителни продукти и напитки за нуждите на студентските столове и Университетски център „Бачиново“ при ЮЗУ „Неофит Рилски““

Номер: 00285-2017-0005
Процедура: Открита процедура
Име: Доставка на хранителни продукти и напитки за нуждите на студентските столове и Университетски център „Бачиново“ при ЮЗУ „Неофит Рилски““
Описание:

Предмет за възлагане на обществената поръчка чрез открита процедура е: „Доставка на хранителни продукти и напитки за нуждите на студентските столове и Университетски център „Бачиново“ при ЮЗУ „Неофит Рилски““ по четиридесет и пет обособени позиции в съответствие с обектите и прогнозните количества и стойности посочени в обявлението и документацията.

Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 30/06/2017 17:00
Състояние: Възложена

Документи

Документ Дата
1 Решение за публикуване 25/05/2017
2 Обявление 25/05/2017
3 Документация за участие 25/05/2017
4 Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) 25/05/2017
5 Технически предложения по обособени позиции 25/05/2017
6 Технически спецификации по обособени позиции 25/05/2017
7 Ценови предложения по обособени позиции 25/05/2017
8 Протокол №1 от дейността на комисия 06/07/2017
9 Протокол №2 от дейността на комисия 09/08/2017
10 Доклад по чл. 60, ал. 1 от ППЗОП 09/08/2017
11 Решение за прекратяване на обособени позиции по процедура 09/08/2017
12 Обявление за възложена поръчка 14/08/2017
13 Съобщение за отваряне на ценови оферти 23/08/2017
14 Протокол №3 от дейността на комисия 23/08/2017
15 Протокол №4 от дейността на комисия 13/09/2017
16 Доклад по чл. 60, ал.1 от ППЗОП във връзка с чл. 106, ал. от ЗОП 13/09/2017
17 Решение за обявяване на класирането и определяне на изпълнител 13/09/2017
18 Решение за изменение и връщане на процедурата за ново разглеждане по обособени позиции 21/09/2017
19 Протокол от дейността на комисия 21/09/2017
20 Доклад по чл. 60, ал. 1 от ППЗОП 21/09/2017
21 Решение за изменение на Решение № Р-29 от 13.09.2017 г. 21/09/2017
22 Решение за изменение на Решение за класиране на участниците 17/10/2017
23 Договор за възлагане на обществена поръчка №Ю5-423 26/10/2017
24 Договор за възлагане на обществена поръчка №Ю5-424 26/10/2017
25 Обявление за възложена поръчка 26/10/2017
26 Договор за възлагане на обществена поръчка №Ю5-426 26/10/2017
27 Договор за възлагане на обществена поръчка №Ю5-427 26/10/2017
28 Обявление за възложена поръчка 26/10/2017
29 Обявление за възложена поръчка 30/10/2017
30 Договор за възлагане на обществена поръчка №Ю5-428 30/10/2017
31 Договор за възлагане на обществена поръчка №Ю5-429 30/10/2017
32 Договор за възлагане на обществена поръчка №Ю5-430 30/10/2017
33 Договор за възлагане на обществена поръчка №Ю5-431 30/10/2017
34 Договор за възлагане на обществена поръчка №Ю5-432 30/10/2017
35 Договор за възлагане на обществена поръчка №Ю5-433 30/10/2017
36 Договор за възлагане на обществена поръчка №Ю5-434 30/10/2017
37 Решение за прекратяване на процедурата по ОП № 1 и ОП № 5 31/10/2017
38 Решение за изменение на решение по ОП № 11 и ОП № 22 31/10/2017
39 Обявление за възложена поръчка 03/11/2017
40 Договор за възлагане на обществена поръчка №Ю5-435 06/11/2017
41 Договор за възлагане на обществена поръчка №Ю5-436 06/11/2017
42 Договор за възлагане на обществена поръчка №Ю5-439 06/11/2017
43 Обявление за възложена поръчка 06/11/2017
44 Договор за възлагане на обществена поръчка №Ю5-441 16/11/2017
45 Обявление за възложена поръчка 16/11/2017
46 Договор за възлагане на обществена поръчка №Ю5-442 20/11/2017
47 Обявление за възложена поръчка 20/11/2017
48 Обявление за приключване на договор №Ю5-434 17/07/2018
49 Обявление за изменение на Договор №Ю5-427 22/10/2018
50 Анекс към Договор №Ю5-427 22/10/2018
51 Обявление за изпълнен договор №Ю5-424 19/11/2018
52 Обявление за изпълнен договор №Ю5-427 19/11/2018
53 Обявление за изпълнен договор №Ю5-428 19/11/2018
54 Обявление за изпълнен договор №Ю5-429 19/11/2018
55 Обявление за изпълнен договор №Ю5-431 19/11/2018
56 Обявление за изпълнен договор №Ю5-432 19/11/2018
57 Обявление за изпълнен договор №Ю5-433 19/11/2018
58 Обявление за изпълнен договор №Ю5-435 19/11/2018
59 Обявление за изпълнен договор №Ю5-436 19/11/2018
60 Обявление за изпълнен договор №Ю5-439 19/11/2018
61 Обявление за изпълнен договор №Ю5-423 26/11/2018
62 Обявление за изпълнен договор №Ю5-426 26/11/2018
63 Обявление за изпълнен договор №Ю5-430 26/11/2018
64 Обявление за изпълнен договор №Ю5-441 26/11/2018
65 Обявление за изпълнен договор №Ю5-442 26/11/2018