Абонаментно сервизно обслужване и доставка на резервни части и материали на асансьорни уредби

Номер: 9051342
Процедура: Публична покана
Име: Абонаментно сервизно обслужване и доставка на резервни части и материали на асансьорни уредби
Описание:

Обект на поръчката е абонаментно сервизно обслужване и доставка на резервни части и материали на асансьорни уредби в учебни корпуси, студентски общежития и административните сгради на ЮЗУ "Неофит Рилски" - Благоевград, съгласно приложената към настоящата документация техническа спецификация

Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 25/03/2016 17:00
Състояние: Възложена

Документи

Документ Дата
1 Публична покана 16/03/2016
2 Съобщение до медиите 16/03/2016
3 Документация за участие 16/03/2016
4 Образци на документи 16/03/2016
5 Приложение №1 Техническа спецификация 16/03/2016
6 Протокол от дейността на комисия 11/04/2016
7 Договор за обществена поръчка №10-21 15/04/2016
8 Анекс към договор №Ю10-21 20/10/2017