Доставка на основни документи – дипломи, удостоверения и други, издавани от Югозападния университет „Неофит Рилски“

Номер: 9049966
Процедура: Публична покана
Име: Доставка на основни документи – дипломи, удостоверения и други, издавани от Югозападния университет „Неофит Рилски“
Описание:

Доставка на основни документи – дипломи, удостоверения и други, издавани от Югозападния университет „Неофит Рилски“

Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 10/02/2016 17:00
Състояние: Възложена

Документи

Документ Дата
1 Публична покана 29/01/2016
2 Съобщение до медиите 29/01/2016
3 Документация за участие 29/01/2016
4 Образци на документи 29/01/2016
5 Образец 5 29/01/2016
6 Техническа спецификация 29/01/2016
7 Протокол от дейността на комисия 11/02/2016
8 Договор за обществена поръчка №Ю-10-19 25/02/2016
9 Договори с подизпълнители 26/02/2016