Периодични доставки на материали и аксесоари за извършване на ремонтни дейности по три обособени позиции за нуждите на ЮЗУ „Неофит Рилски"

Номер: 9047809
Процедура: Публична покана
Име: Периодични доставки на материали и аксесоари за извършване на ремонтни дейности по три обособени позиции за нуждите на ЮЗУ „Неофит Рилски"
Описание:

Периодични доставки на материали и аксесоари за извършване на ремонтни дейности по три обособени позиции за нуждите на ЮЗУ „Неофит Рилски"

Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 27/11/2015 17:00
Състояние: Възложена

Документи

Документ Дата
1 Публична покана 18/11/2015
2 Съобщение до медиите 18/11/2015
3 Документация за участие 18/11/2015
4 Образци на документи 18/11/2015
5 Приложение №1 Техническа спецификация по Обособена позиция №1 18/11/2015
6 Приложение №2 Техническа спецификация по Обособена позиция №2 18/11/2015
7 Приложение №3 Техническа спецификация по Обособена позиция №3 18/11/2015
8 Протокол от дейността на комисия 01/12/2015
9 Договор за възлагане на обществена поръчка №Ю-10-15 02/12/2015
10 Изпълнение по договор 09/02/2016