Периодични доставки на хигиенни продукти и материали за нуждите на ЮЗУ „Неофит Рилски"

Публичната покана с номер 9043258 е свалена от сайта на Агенцията за обществени поръчки на дата 30.06.2015г. и съществува под номер 9043344 с дата 30.06.2015г.

Номер: 9043258
Процедура: Публична покана
Име: Периодични доставки на хигиенни продукти и материали за нуждите на ЮЗУ „Неофит Рилски"
Описание:

Периодични доставки на хигиенни продукти и материали за нуждите на ЮЗУ „Неофит Рилски"

Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 08/07/2015 17:00
Състояние: Прекратена

Документи

Документ Дата