Предоставяне на услуги, свързани с превод, отпечатване и изработване на материали по изпълнението на дейности по проект

Разяснения до участниците по смисъла на чл.29 от ЗОП за номенклатури по обособена позиция № 1 Печатни издания - /линк/

Номер: 9041785
Процедура: Публична покана
Име: Предоставяне на услуги, свързани с превод, отпечатване и изработване на материали по изпълнението на дейности 2.3. Комуникационен пакет по проект „Балансиране на търсенето и предлагането на професионалните умения, необходими в междурегионалната област“ по ОП "Европейско териториално сътрудничество Гърция - България 2007-2013 година" с акроним: Skills Balancing SC No. B3.31.01
Описание:

Предоставяне на услуги, свързани с превод, отпечатване и изработване на материали по изпълнението на дейности 2.3. Комуникационен пакет по проект „Балансиране на търсенето и предлагането на професионалните умения, необходими в междурегионалната област“ по ОП "Европейско териториално сътрудничество Гърция - България 2007-2013 година" с акроним: Skills Balancing SC No. B3.31.01

Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 26/05/2015 17:00
Състояние: Възложена

Документи

Документ Дата
1 Публична покана 15/05/2015
2 Съобщение до медиите 15/05/2015
3 Документация за участие 15/05/2015
4 Образци на документи 15/05/2015
5 Разяснения до участниците по смисъла на чл.29 от ЗОП 20/05/2015
6 Протокол от дейността на комисия 29/05/2015
7 Договор за възлагане на обществена поръчка 12/06/2015
8 Договор за възлагане на обществена поръчка 17/06/2015
9 Информация за изпълнен договор 17/07/2015
10 Изпълнение по договор 21/08/2015