“Избор на лицензиран оператор за предоставяне на услуги чрез обществена фиксирана телефонна мрежа и чрез обществена мобилна мрежа за нуждите на ЮЗУ „Неофит Рилски”

Номер: 9036906
Процедура: Публична покана
Име: “Избор на лицензиран оператор за предоставяне на услуги чрез обществена фиксирана телефонна мрежа и чрез обществена мобилна мрежа за нуждите на ЮЗУ „Неофит Рилски”
Описание:

Избор на лицензиран оператор за предоставяне на услуги чрез обществена фиксирана телефонна мрежа и чрез обществена мобилна мрежа за нуждите на ЮЗУ „Неофит Рилски" по две обособени позиции: № 1. Избор на оператор на обществена фиксирана телефонна мрежа и предоставяне на гласова телефонна услуга; № 2. Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM с национално покритие

Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 10/12/2014 17:00
Състояние: Възложена

Документи

Документ Дата
1 Публична покана 02/12/2014
2 Документация за участие 02/12/2014
3 Образец №1 и №2 02/12/2014
4 Образец №3 02/12/2014
5 Съобщение до медиите 02/12/2014
6 Протокол от дейността на комисия 12/12/2014
7 Договор за възлагане на обществена поръчка 06/02/2015
8 Изпълнение по договор за периода 18.05.2015 - 18.09.2015г. 03/07/2015
9 Изпълнение по договор за периода 23.10.2015г. - 18.12.2015г. 09/11/2015
10 Изпълнение по договор за периода 08.01.2016г. - 27.01.2016г. 11/01/2016
11 Информация за изпълнен договор 24/02/2016
12 Информация за изпълнен договор №4-765-П-2/09.01.15 г. 09/03/2016
13 Изпълнение по договор за периода 05.02.2016г. - 29.02.2016г. 10/05/2016
14 Изпълнение по договор от 08.03.2016г. 11/05/2016