Избор на доставчик на електрическа енергия и координатор на балансираща група за обекти на ЮЗУ "Неофит Рилски" - Благоевград

Номер: 00285-2016-0002
Процедура: Открита процедура по ЗОП
Име: Избор на доставчик на електрическа енергия и координатор на балансираща група за обекти на ЮЗУ "Неофит Рилски" - Благоевград
Описание:

Предмет на обществената поръчка е доставка на електрическа енергия по свободно договорени цени съгласно чл. 100, чл. 101, чл. 102 и чл. 103 от ЗЕ и Правилата за търговия с електрическа енергия за захранване на 25 обекта на ЮЗУ „Неофит Рилски“, находящи се в гр. Благоевград - 23, гр. Рила - 1 и м. Предел – 1, мрежа ниско и средно напрежение. Предложението за цена включва активна електрическа енергия, разходи за балансиране и разходи за осигуряване на посочените услуги. Възложителят не заплаща такса за участие в балансираща група.

Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 26/04/2016 17:00
Състояние: Възложена

Документи

Документ Дата
1 Обявление за обществена поръчка 17/03/2016
2 Решение 17/03/2016
3 Документация за участие 17/03/2016
4 Образци на документи 17/03/2016
5 Приложение - информация за обектите 17/03/2016
6 Съобщение до медиите 17/03/2016
7 Разяснение №1 до участниците в открита процедура 01/04/2016
8 Приложение 1 към разяснение №1 01/04/2016
9 Приложение 2 към разяснение №1 01/04/2016
10 Протокол №1 от дейността на комисия 28/04/2016
11 Съобщение за отваряне на ценови оферти 28/04/2016
12 Протокол №2 от дейността на комисия 17/05/2016
13 Протокол №3 от дейността на комисия 17/05/2016
14 Решение за определяне на изпълнител 17/05/2016
15 Договор за възлагане на обществена поръчка №Ю5-383 20/06/2016
16 Обявление за възложена поръчка 21/06/2016
17 Анекс към договор за изпълнение на обществена поръчка 21/07/2017
18 Обявление за изменение на обществена поръчка 21/07/2017
19 Обявление за изменение и допълнителна информация 28/11/2017
20 Обявление за изменение и допълнителна информация 30/11/2017
21 Информация за изпълнен договор №Ю5-383 30/11/2017