Периодични доставки на фотокопирна и ксерографска хартия за обслужване на дейностите в ЮЗУ "Неофит Рилски"

Във връзка с предварително обявените условия в документацията за участие в откритата процедура, уведомяваме, че ценовите предложения – Плик № 3 на допуснатите участници, ще бъдат отворени на 25 февруари 2016 година (четвъртък) от 09.30 часа в Заседателната зала на Ректората.

Номер: 00285-2016-0001
Процедура: Открита процедура по ЗОП
Име: Периодични доставки на фотокопирна и ксерографска хартия за обслужване на дейностите в ЮЗУ "Неофит Рилски"
Описание:

Периодични доставки на фотокопирна и ксерографска хартия за обслужване на дейностите в ЮЗУ "Неофит Рилски"

Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 17/02/2016 17:00
Състояние: Възложена

Документи

Документ Дата
1 Обявление за обществена поръчка 19/01/2016
2 Решение 19/01/2016
3 Документация за участие 19/01/2016
4 Образци на документи от №1 до №10 19/01/2016
5 Приложение №3 Техническа спецификация 19/01/2016
6 Съобщение до медиите 19/01/2016
7 Протокол №1 от дейността на комисия 18/02/2016
8 Протокол №2 от дейността на комисия 22/02/2016
9 Съобщение за отваряне на ценови оферти 22/02/2016
10 Протокол №3 от дейността на комисия 25/02/2016
11 Решение за обявяване на класирането и определяне на изпълнител 26/02/2016
12 Информация за сключен договор №Ю5-382 18/03/2016
13 Договор за обществена поръчка №Ю5-382 18/03/2016
14 Изпълнение по договор 11/05/2016
15 Информация за изпълнен договор №Ю5-382 28/03/2017