Доставка на горива за автомобилния парк на ЮЗУ "Неофит Рилски" - Благоевград.

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с предварително обявените условия в документацията за участие в откритата процедура, уведомяваме, че отварянето на ценовите предложения – Плик №3 на допуснатите участници, ще бъдe на 20.10.2015 г. ( вторник) от 09.00 часа в заседателната зала на Ректората, ул. „Иван Михайлов“ №66.

Номер: 00285-2015-0006
Процедура: Открита процедура по ЗОП
Име: Доставка на горива за автомобилния парк на ЮЗУ "Неофит Рилски" - Благоевград.
Описание:

Доставка на горива за автомобилния парк на ЮЗУ "Неофит Рилски" - Благоевград: автомобилен бензин А-98 Н и евродизел Б 5

Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 09/10/2015 17:00
Състояние: Възложена

Документи

Документ Дата
1 Обявление за обществена поръчка 10/09/2015
2 Решение за публикуване 10/09/2015
3 Съобщение до медиите 10/09/2015
4 Документация за участие 10/09/2015
5 Образци на документи 10/09/2015
6 Протокол от дейността на комисия 13/10/2015
7 Съобщение за отваряне на ценови оферти 13/10/2015
8 Протокол 2 от дейността на комисия 27/10/2015
9 Решение за обявяване на класирането и определяне на изпълнител 27/10/2015
10 Информация за сключен договор №Ю5-379 13/11/2015
11 Договор за възлагане на обществена поръчка №Ю5-379 16/11/2015
12 Изпълнение по договор 15/01/2016
13 Информация за изпълнен договор 24/11/2017