Периодични доставки на компютърна техника и оборудване за обслужване на дейностите на ЮЗУ “Неофит Рилски"

Номер: 00285-2015-0005
Процедура: Открита процедура по ЗОП
Име: Периодични доставки на компютърна техника и оборудване за обслужване на дейностите на ЮЗУ “Неофит Рилски"
Описание:

Периодични доставки на компютърна техника и оборудване за обслужване на дейностите на ЮЗУ “Неофит Рилски” по седем обособени позиции: 1. Настолни компютри и монитори; 2. Преносими компютри; 3. Мобилни устройства; 4. Устройства за печат и сканиране; 5. Презентационна техника; 6. Сървърно и комуникационно оборудване; 7. Копирни машини

Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 16/07/2015 17:00
Състояние: Възложена

Документи

Документ Дата
1 Обявление за обществена поръчка 18/06/2015
2 Решение 18/06/2015
3 Съобщение до медиите 18/06/2015
4 Документация за участие 18/06/2015
5 Технически спецификации 18/06/2015
6 Образци на документи от №1 до №9 18/06/2015
7 Разяснение №1 по чл. 29 от ЗОП 29/06/2015
8 Разяснение №2 по чл. 29 от ЗОП 01/07/2015
9 Протокол №1 от дейността на комисия 21/07/2015
10 Протокол №2 от дейността на комисия 22/07/2015
11 Съобщение за отваряне на ценови оферти 22/07/2015
12 Протокол №3 от дейността на комисия 28/07/2015
13 Решение за обявяване на класираните участници 28/07/2015
14 Договор за възлагане на обществена поръчка №Ю5-350 28/08/2015
15 Договор за възлагане на обществена поръчка №Ю5-351 28/08/2015
16 Договор за възлагане на обществена поръчка №Ю5-352 28/08/2015
17 Договор за възлагане на обществена поръчка №Ю5-353 28/08/2015
18 Информация за сключени договори №Ю5-350, №Ю5-351, №Ю5-352, №Ю5-353 31/08/2015
19 Договор за възлагане на обществена поръчка №Ю5-354 01/09/2015
20 Информация за сключен договор №Ю5-354 02/09/2015
21 Изпълнение по договор за периода 16.09.2015г. - 16.12.2015г. 07/10/2015
22 Изпълнение по договор от 07.01.2016г. 11/02/2016
23 Информация за изпълнен договор №Ю5-350 07/09/2016
24 Информация за изпълнен договор №Ю5-351 07/09/2016
25 Информация за изпълнен договор №Ю5-352 07/09/2016
26 Информация за изпълнен договор №Ю5-353 07/09/2016
27 Информация за изпълнен договор №Ю5-354 07/09/2016