„Предоставяне на услуги, свързани с изследване на нормативната уредба и институционалната рамка за формално и неформално обучение в трансграничния регион България - Гърция”

Във връзка с предварително обявените условия в документацията за участие в откритата процедура, уведомяваме, че ценовите предложения – Плик № 3 на допуснатите участници, ще бъдат отворени на 02 април 2015 година (четвъртък) от 09.30 часа в Заседателната зала на Ректората.

Номер: 00285-2015-0002
Процедура: Открита процедура по ЗОП
Име: „Предоставяне на услуги, свързани с изследване на нормативната уредба и институционалната рамка за формално и неформално обучение в трансграничния регион България - Гърция”
Описание:

„Предоставяне на услуги, свързани с изследване на нормативната уредба и институционалната рамка за формално и неформално обучение в трансграничния регион България - Гърция” по изпълнение на дейности: 3.1. Кодиране (описание) на нормативната уредба и институционалната рамка, 3.2. Бенчмаркинг и изследване, 3.3. Изследване върху адаптацията на инструментите за учене през целия живот между двете държави, 3.4. Проучване на съществуващите стандарти за квалификация в България и сравнителната степен на оценка по отношение на съответствието между гръцките и международните стандарти за сертифициране по проект „Балансиране на търсенето и предлагането на професионалните умения, необходими в междурегионалната област“, Оперативна програма "Европейско териториално сътрудничество Гърция - България 2007-2013 година" с акроним: Skills Balancing SC No. B3.31.01“

Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 25/03/2015 17:00
Състояние: Възложена

Документи

Документ Дата
1 Обявление за обществена поръчка 24/02/2015
2 Решение 24/02/2015
3 Съобщение до медиите 24/02/2015
4 Документация за участие 24/02/2015
5 Техническа спецификация 24/02/2015
6 Образци на документи 24/02/2015
7 Разяснение по чл. 29 от ЗОП 06/03/2015
8 Протокол №1 от дейността на комисия 30/03/2015
9 Съобщение за отваряне на ценови оферти 30/03/2015
10 Протокол № 2 от дейността на комисия 03/04/2015
11 Решение за обявяване на класирането и определяне на изпълнител 03/04/2015
12 Възстановени гаранции за участие в обществена поръчка 18/05/2015
13 Информация за сключен договор 19/05/2015
14 Договор за възлагане на обществена поръчка 22/05/2015
15 Информация за изпълнен договор №Ю5-349 17/07/2015
16 Изпълнение по договор 20/08/2015