Периодични доставки на материали и аксесоари за обслужване дейностите на дърводелската работилница

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с предварително обявените условия в документацията за участие в откритата процедура, уведомяваме, че ценовите предложения – Плик № 3 на допуснатите участници, ще бъдат отворени на 14 януари 2015 година (сряда) от 09.30 часа в Заседателната зала на Ректората.

Номер: 00285-2014-0008
Процедура: Открита процедура по ЗОП
Име: Периодични доставки на материали и аксесоари за обслужване дейностите на дърводелската работилница
Описание:

Периодични доставки на материали и аксесоари за обслужване дейностите на дърводелската работилница по три обособени позиции: 1. Материали (ПДЧ); 2. Дървен материал; 3. Материали и аксесоари за обслужване дейностите на дърводелската работилница

Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 05/01/2015 17:00
Състояние: Прекратена

Документи

Документ Дата
1 Обявление за обществена поръчка 03/12/2014
2 Решение за публикуване 03/12/2014
3 Съобщение до медиите 03/12/2014
4 Документация за участие 03/12/2014
5 Образци на документи 03/12/2014
6 Техническа спецификация по Обособена позиция №1 03/12/2014
7 Техническа спецификация по Обособена позиция №2 03/12/2014
8 Техническа спецификация по Обособена позиция №3 03/12/2014
9 Протокол от дейността на комисия 09/01/2015
10 Съобщение за отваряне на ценови оферти 09/01/2015
11 Протокол №2 от дейността на комисия 19/01/2015
12 Решение за прекратяване на процедура 19/01/2015
13 Възстановени гаранции за участие в обществена поръчка 18/03/2015