Периодични доставки на канцеларски материали и принадлежности за обслужване на дейностите в ЮЗУ “Неофит Рилски"

Номер: 00285-2014-0007
Процедура: Открита процедура по ЗОП
Име: Периодични доставки на канцеларски материали и принадлежности за обслужване на дейностите в ЮЗУ “Неофит Рилски"
Описание:

Периодични доставки на канцеларски материали и принадлежности за обслужване на дейностите в ЮЗУ “Неофит Рилски"

Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 10/12/2014 17:00
Състояние: Възложена

Документи

Документ Дата
1 Обявление за публикуване 11/11/2014
2 Решение за публикуване 11/11/2014
3 Документация за участие 11/11/2014
4 Образци на документи 11/11/2014
5 Приложение към образци 11/11/2014
6 Съобщение до средства за масово усведомяване 11/11/2014
7 Протокол №1 от дейността на комисия 11/12/2014
8 Съобщение за отваряне на ценови оферти 11/12/2014
9 Протокол №2 от дейността на комисия 15/12/2014
10 Решение за обявяване на класиране и определяне на изпълнител 16/12/2014
11 Договор за обществена поръчка Ю5-346 08/01/2015
12 Информация за сключен договор 09/01/2015
13 Възстановени гаранции за участие в обществена поръчка 04/02/2015
14 Изпълнение по договор за периода 19.01.2015г. - 17.04.2015г. 09/03/2015
15 Изпълнение по договор за периода 23.04.2015г. - 26.05.2015г. 26/06/2015
16 Изпълнение по договор за периода 27.05.2015г. - 30.09.2015г. 05/08/2015
17 Изпълнение по договор за периода 05.10.2015г. - 18.12.2015г. 09/11/2015
18 Информация за изпълнен договор №Ю5-346 03/02/2016
19 Изпълнение по договор от 12.01.2016г. 11/02/2016