Периодични доставки на канцеларски материали и консумативи

Номер: 00285-2014-0005
Процедура: Открита процедура по ЗОП
Име: Периодични доставки на канцеларски материали и консумативи за обслужване на дейностите в ЮЗУ “Неофит Рилски” по четири обособени позиции
Описание:

Периодични доставки на канцеларски материали и консумативи за обслужване на дейностите в ЮЗУ “Неофит Рилски” по четири обособени позиции: 1. Хартия; 2. Канцеларски материали и принадлежности; 3. Консумативи за офис техника – принтери/МФУ; 4. Печатарски материали и консумативи

Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 10/10/2014 17:00
Състояние: Частично възложена и частично прекратена

Документи

Документ Дата
1 Документация 11/09/2014
2 Образци 11/09/2014
3 Приложения 1-4 11/09/2014
4 Разяснение 1 23/09/2014
5 Разяснение 2 25/09/2014
6 Разяснение 3 30/09/2014
7 Разяснение 4 03/10/2014
8 Протокол № 1 15/10/2014
9 Съобщение за отваряне на ценови оферти 23/10/2014
10 Протокол № 2 24/10/2014
11 Решение за прекратяване на процедура 28/10/2014
12 Протокол №3 05/11/2014
13 Решение за обявяване на класирането и определяне на изпълнител 05/11/2014
14 Договор за обществена поръчка № Ю 5-344 03/12/2014
15 Информация за сключен договор № Ю 5-344 04/12/2014
16 Информация за сключен договор № Ю 5-345 05/12/2014
17 Договор за обществена поръчка № Ю 5-345 05/12/2014
18 Възстановени гаранции за участие в обществена поръчка 10/12/2014
19 Изпълнение по договор за периода 09.12.2014г. - 22.04.2015г. 09/03/2015
20 Изпълнение по договор за периода 22.04.2015г. - 15.05.2015г. 25/06/2015
21 Изпълнение по договор за периода 26.05.2015г. - 26.08.2015г. 08/07/2015
22 Изпълнение по договор за периода 02.09.2015г. - 27.10.2015г. 06/10/2015
23 Изпълнение по договор за периода 05.11.2015г. - 18.12.2015г. 08/01/2016
24 Информация за изпълнен договор № Ю5-344 12/01/2016
25 Информация за изпълнен договор № Ю5-345 12/01/2016