Периодични доставки на компютърна техника и оборудване за обслужване на дейностите на ЮЗУ “Неофит Рилски”

Номер: 00285-2014-0003
Процедура: Открита процедура по ЗОП
Име: Периодични доставки на компютърна техника и оборудване за обслужване на дейностите на ЮЗУ “Неофит Рилски”
Описание:

Периодични доставки на компютърна техника и оборудване за обслужване на дейностите на ЮЗУ “Неофит Рилски” по осем обособени позиции: 1. Настолни компютри и монитори; 2. Преносими компютри; 3. Мобилни устройства; 4. Устройства за печат и сканиране; 5. Презентационна техника; 6. Сървърно и комуникационно оборудване; 7. Киоск системи; 8. Копирна техника.

Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 25/04/2014 17:00
Състояние: Възложена

Документи

Документ Дата
1 Изпълнение по договор за периода 01.10.2014 - 31.01.2015 27/11/2014
2 Изпълнение по договор за периода 01.02.2015г. - 16.04.2015г. 08/04/2015
3 Изпълнение по договор от 16.04.2015г. 25/06/2015
4 Информация за изпълнен договор №Ю5-326 07/07/2015
5 Информация за изпълнен договор №Ю5-327 07/07/2015
6 Информация за изпълнен договор №Ю5-328 07/07/2015
7 Информация за изпълнен договор №Ю5-329 07/07/2015
8 Информация за изпълнен договор №Ю5-330 07/07/2015
9 Информация за изпълнен договор №Ю5-332 17/07/2015
10 Възстановени гаранции за участие в обществена поръчка 04/09/2015