Избор на доставчик на електрическа енергия и координатор на балансираща група за обекти на ЮЗУ "Неофит Рилски" - Благоевград

Номер: 00285-2014-0001
Процедура: Открита процедура по ЗОП
Име: Избор на доставчик на електрическа енергия и координатор на балансираща група за обекти на ЮЗУ "Неофит Рилски" - Благоевград
Описание:

Предмет на обществената поръчка е доставка (покупка) на електрическа енергия по свободно договорени цени в съответствие с чл. 100, чл. 101, чл. 102 и чл. 103 от ЗЕ и Правилата за търговия с електрическа енергия за захранване на 22 обекта на ЮЗУ "Неофит Рилски", находящи се в гр. Благоевград - 20, гр. Рила - 1 и м. Предел - 1, мрежа ниско и средно напрежение. Предложението за цена включва активна електрическа енергия, разходи за балансиране и разходи за осигуряване на посочените услуги. Възложителят не заплаща такса за участие в балансираща група.

Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 25/04/2014 17:00
Състояние: Възложена

Документи

Документ Дата
1 Изпълнение по договор 27/11/2014
2 Информация за изпълнен договор №Ю5-331 31/08/2016