Доставка на дизелово гориво за отопление

Номер: 00285-2017-0011
Процедура: Договаряне
Име: Доставка на дизелово гориво за отопление
Описание:

Наименование на стоката: дизелово гориво за отопление 10ppm, 0,001 % S, код по ЕКП 02141000042, код CPV .09135100-5 Стоката е включена в списък по приложение на чл.79, ал. 1, т. 7 от ЗОП. Характеристика: Изискванията за качеството на течното гориво да отговарят на “Наредбата за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина на техния контрол” /“ДВ”, бр.66 от 25.07.2003 г../, на Българския държавен стандарт и ЗТИП. Количество: Прогнозно количество гориво – 20 000 литра.

Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:
Състояние: Отворена

Документи

Документ Дата
1 Решение за публикуване 11/10/2017