Строително-монтажни работи за нуждите на ЮЗУ "Неофит Рилски" - Благоевград

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с предварително обявените условия в документацията за участие в обществена поръчка, възлагана чрез открита процедура, уведомяваме че отварянето на плик „Предлагани ценови параметри“ на допуснатите участници, ще бъда на 20.11.2017 г. (понеделник) от 09.30 часа в заседателната зала на Ректората, ул. „Иван Михайлов“ № 66.

Номер: 00285-2017-0009
Процедура: Открита процедура
Име: Строително-монтажни работи за нуждите на ЮЗУ "Неофит Рилски" - Благоевград
Описание:

Сключване на рамково споразумение с трима потенциални изпълнители за извършване на строително-монтажни и ремонтни работи в обекти – публична собственост, предоставени за управление на ЮЗУ „Неофит Рилски“, гр. Благоевград. Основни, но не само, работи за възлагане: ново строителство, основен и/или текущ ремонт на сгради; енергоефективно саниране; достъпна архитектурна среда; газифициране; зидарски работи и преградни вътрешни стени; мазачески работи; бояджийски работи; облицовъчни работи; дърводелски работи; изолационни работи - хидроизолационни, топлоизолационни и пароизолационни; облицовъчни работи и дограми - фасадни и интериорни, инсталационни работи - ВиК, Ел и ОВКИ; тротоари; вертикална планировка, изграждане на стадиони, спортни площадки и съоръжения и др.

Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 13/10/2017 17:00
Състояние: Отворена

Документи

Документ Дата
1 Решение за публикуване 11/09/2017
2 Обявление 11/09/2017
3 Документация 11/09/2017
4 Проект на рамково споразумение и Проект на договор за изпълнение 11/09/2017
5 Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) 11/09/2017
6 Образец №2 11/09/2017
7 Образец №3 11/09/2017
8 Разяснение по чл. 33, ал. 2 от ЗОП 27/09/2017
9 Протокол № 1 от дейността на комисия 30/10/2017
10 Протокол № 2 от дейността на комисия 30/10/2017
11 Протокол №3 от дейността на комисия 14/11/2017
12 Съобщение за отваряне на ценови оферти 14/11/2017