"Доставка на хранителни продукти за нуждите на студентските столове и Университетски център „Бачиново“ при ЮЗУ „Неофит Рилски““ по три обособени позиции

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с предварително обявените условия в документацията за участие в обществена поръчка, възлагана чрез открита процедура, уведомяваме че отварянето на плик „Предлагани ценови параметри“ на допуснатите участници, ще бъдe на 24.10.2017 г. (вторник) от 09.30 часа в заседателната зала на Ректората, ул. „Иван Михайлов“ №66.

Номер: 00285-2017-0008
Процедура: Открита процедура
Име: "Доставка на хранителни продукти за нуждите на студентските столове и Университетски център „Бачиново“ при ЮЗУ „Неофит Рилски““ по три обособени позиции
Описание:

Предмет за възлагане на обществената поръчка чрез открита процедура е: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на студентските столове и Университетски център „Бачиново“ при ЮЗУ „Неофит Рилски““ по три обособени позиции: № 1. Сладкарски изделия, № 2. Сушени плодове и № 3. Ядки

Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 10/10/2017 17:00
Състояние: Отворена

Документи

Документ Дата
1 Решение за публикуване 07/09/2017
2 Обявление 07/09/2017
3 Документация за участие 07/09/2017
4 Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) 07/09/2017
5 Технически предложения по обособени позиции 07/09/2017
6 Технически спецификации по обособени позиции 07/09/2017
7 Ценови предложения по обособени позиции 07/09/2017
8 Протокол № 1 от дейността на комисия 13/10/2017
9 Съобщение за отваряне на ценови оферти 20/10/2017
10 Протокол №2 от дейността на комисия 25/10/2017
11 Протокол №3 от дейността на комисия 25/10/2017
12 Доклад по чл. 60, ал.1 от ППЗОП 25/10/2017
13 Решение за обявяване на класирането и определяне на изпълнител 25/10/2017
14 Договор за възлагане на обществена поръчка №Ю5-437 06/11/2017
15 Обявление за възложена поръчка 06/11/2017
16 Договор за възлагане на обществена поръчка №Ю5-440 16/11/2017
17 Обявление за възложена поръчка 16/11/2017
18 Обявление за изпълнен договор №Ю5-437 19/11/2018
19 Обявление за изпълнен договор №Ю5-440 19/11/2018