Избор на доставчик на електрическа енергия и координатор на балансираща група за обекти на ЮЗУ „Неофит Рилски“ - Благоевград

Номер: 00285-2017-0007
Процедура: Открита процедура
Име: Избор на доставчик на електрическа енергия и координатор на балансираща група за обекти на ЮЗУ „Неофит Рилски“ - Благоевград
Описание:

Откритата процедура е за възлагане на обществена поръчка за доставка на електрическа енергия по свободно договорени цени съгласно чл. 100, чл. 101, чл. 102 и чл. 103 от ЗЕ и Правилата за търговия с електрическа енергия за захранване на 25 обекта на ЮЗУ „Неофит Рилски“, находящи се в гр. Благоевград - 23, гр. Рила - 1 и м. Предел - 1, мрежа ниско и средно напрежение. Цената включва активна електрическа енергия, разходи за балансиране и разходи на участника за осигуряване на посочените услуги. Възложителят не заплаща такса за участие в балансираща група и не поема разходите за небаланси.

Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 31/08/2017 17:00
Състояние: Отворена

Документи

Документ Дата
1 Решение за публикуване 31/07/2017
2 Обявление 31/07/2017
3 Документация за участие 31/07/2017
4 Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) 31/07/2017
5 Образци на документи 31/07/2017
6 Приложение. Техническа спецификация 31/07/2017
7 Съобщение за отваряне на ценови оферти 01/09/2017
8 Протокол №1 от дейността на комисия 08/09/2017
9 Протокол №2 от дейността на комисия 08/09/2017
10 Доклад по чл. 60, ал. 1 от ППЗОП 08/09/2017
11 Решение за обявавяне на класирането и определяне на изпълнител 08/09/2017
12 Обявление за възложена поръчка 23/10/2017
13 Договор за възлагане на обществена поръчка №Ю5-425 23/10/2017