Доставка на горива за автомобилен парк на ЮЗУ "Неофит Рилски" - Благоевград

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с предварително обявените условия в документацията за участие в обществена поръчка, възлагана чрез публично състезание, уведомяваме че отварянето на плик „Предлагани ценови параметри“ на допуснатите участници, ще бъда на 07.07.2017 г. (петък) от 09.30 часа в заседателната зала на Ректората, ул. „Иван Михайлов“ №66.

Номер: 00285-2017-0006
Процедура: Публично състезание
Име: Доставка на горива за автомобилен парк на ЮЗУ "Неофит Рилски" - Благоевград
Описание:

Доставка на горива за автомобилен парк на ЮЗУ „Неофит Рилски“-Благоевград. Видове горива, които ще се доставят са автомобилни бензини – А 98 – Н и горива за дизелови двигатели – евро дизел Б-5

Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 03/07/2017 17:00
Състояние: Отворена

Документи

Документ Дата
1 Решение за публикуване 13/06/2017
2 Обявление 13/06/2017
3 Документация за участие 13/06/2017
4 Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) 13/06/2017
5 Образци на документи 13/06/2017
6 Техническа спецификация 13/06/2017
7 Разяснение 15/06/2017
8 Решение 15/06/2017
9 Съобщение за отваряне на ценови оферти 04/07/2017
10 Протокол №1 от дейността на комисия 10/07/2017
11 Протокол №2 от дейността на комисия 10/07/2017
12 Решение за обявяване на класирането и определяне на изпълнител 10/07/2017
13 Договор за възлагане на обществена поръчка №Ю5-422 18/10/2017
14 Обявление за възложена поръчка 18/10/2017
15 Обявление за приключване на договор №Ю5-422 26/11/2019