Периодични доставки на канцеларски материали и консумативи за обслужване на дейностите в ЮЗУ “Неофит Рилски”

Номер: 00285-2017-0004
Процедура: Публично състезание
Име: Периодични доставки на канцеларски материали и консумативи за обслужване на дейностите в ЮЗУ “Неофит Рилски”
Описание:

Периодични доставки на канцеларски материали и консумативи за обслужване на дейностите в ЮЗУ “Неофит Рилски” по седем обособени позиции: 1. Канцеларски материали и принадлежности; 2. Тетрадки, формуляри, спирали; 3. Други канцеларски материали; 4. Фотокопирна и ксерографска хартия; 5. Печатарски материали и консумативи; 6. Консумативи за офис техника – принтери/мултифункционални устройства; 7. Консумативи за офис техника – копирни устройства.

Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 25/05/2017 17:00
Състояние: Затворена

Документи

Документ Дата
1 Решение за публикуване 04/05/2017
2 Обявление 04/05/2017
3 Документация за участие 04/05/2017
4 Приложение №1 Техническа спецификация по обособена позиция №1 04/05/2017
5 Приложение №2 Техническа спецификация по обособена позиция №2 04/05/2017
6 Приложение №3 Техническа спецификация по обособена позиция №3 04/05/2017
7 Приложение №4 Техническа спецификация по обособена позиция №4 04/05/2017
8 Приложение №5 Техническа спецификация по обособена позиция №5 04/05/2017
9 Приложение №6 Техническа спецификация по обособена позиция №6 04/05/2017
10 Приложение №7 Техническа спецификация по обособена позиция №7 04/05/2017
11 Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) 04/05/2017
12 Образци на документи 04/05/2017
13 Становище на АОП - първи етап 15/05/2017
14 Окончателно становище на АОП 15/05/2017
15 Разяснение 16/05/2017
16 Съобщение за отваряне на ценови оферти 05/06/2017
17 Протокол №1 от дейността на комисия 04/07/2017
18 Протокол №2 от дейността на комисия 04/07/2017
19 Решение Р-18 04/07/2017
20 Договор за възлагане на обществена поръчка №Ю5-417 31/07/2017
21 Обявление за възложена поръчка 02/08/2017
22 Договор за изпълнение на обществена поръчка №Ю5-418 09/08/2017
23 Договор за изпълнение на обществена поръчка №Ю5-419 09/08/2017
24 Обявление за възложена поръчка 10/08/2017
25 Решение за изменение на решение за определяне на изпълнител и на отстранените участници 17/08/2017
26 Договор за обществена поръчка №Ю5-420 31/08/2017
27 Обявление за възложена поръчка 01/09/2017
28 Допълнително споразумение №Ю5-419-1 21/12/2017
29 Допълнително споразумение №Ю5-419-2 20/02/2018
30 Обявление за приключен договор №Ю5-420 21/09/2018
31 Обявление за приключване на договор №Ю5-417 25/09/2018
32 Обявление за приключване на договор №Ю5-418 28/09/2018