Периодични доставки на материали и аксесоари за обслужване дейността на дърводелската работилница

Номер: 00285-2017-0003
Процедура: Публично състезание
Име: Периодични доставки на материали и аксесоари за обслужване дейността на дърводелската работилница
Описание:

Предмет за възлагане на обществената поръчка са периодични доставки на материали и аксесоари за обслужване дейността на дърводелската работилница

Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 03/04/2017 17:00
Състояние: Възложена

Документи

Документ Дата
1 Обявление 13/03/2017
2 Решение за публикуване 13/03/2017
3 Документация за участие 13/03/2017
4 Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) 13/03/2017
5 Образци на документи 13/03/2017
6 Техническа спецификация по обособена позиция №1 13/03/2017
7 Техническа спецификация по обособена позиция №2 13/03/2017
8 Техническа спецификация по обособена позиция №3 13/03/2017
9 Съобщение за отваряне на ценови оферти 12/04/2017
10 Протокол №1 от дейността на комисия 20/04/2017
11 Протокол №2 от дейността на комисия 20/04/2017
12 Протокол №3 от дейността на комисия 20/04/2017
13 Решение за обявяване на класирането и определяне на изпълнител 20/04/2017
14 Обявление за възложена поръчка 05/06/2017
15 Договор за възлагане на обществена поръчка №Ю5-416 05/06/2017
16 Обявление за възложена поръчка 04/10/2017
17 Договор за възлагане на обществена поръчка №Ю5-421 04/10/2017
18 Обявление за приключване на договор 15/03/2018
19 Споразумение към Договор №Ю5-421 14/03/2018
20 Обявление за приключен договор №Ю5-416 04/07/2019