Избор на доставчик на електрическа енергия и координатор на балансираща група за обекти на ЮЗУ „Неофит Рилски“ - Благоевград

Номер: 00285-2017-0002
Процедура: Открита процедура
Име: Избор на доставчик на електрическа енергия и координатор на балансираща група за обекти на ЮЗУ „Неофит Рилски“ - Благоевград
Описание:

Откритата процедура е за възлагане на обществена поръчка за доставка на електрическа енергия по свободно договорени цени съгласно чл. 100, чл. 101, чл. 102 и чл. 103 от ЗЕ и Правилата за търговия с електрическа енергия за захранване на 25 обекта на ЮЗУ „Неофит Рилски“, мрежа ниско и средно напрежение.

Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 23/03/2017 17:00
Състояние: Прекратена

Документи

Документ Дата
1 Обявление 20/02/2017
2 Решение за публикуване 20/02/2017
3 Документация за участие 22/02/2017
4 Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) 22/02/2017
5 Образци на документи 22/02/2017
6 Приложение. Техническа спецификация 22/02/2017
7 Протокол № 1 от дейността на комисия 27/03/2017
8 Протокол №2 от дейността на комисия 11/04/2017
9 Протокол №3 от дейността на комисия 15/05/2017
10 Съобщение за отваряне на ценови оферти 15/05/2017
11 Протокол № 4 от дейността на комисия 22/05/2017
12 Доклад по чл. 60, ал.1 от ППЗОП 22/05/2017
13 Решение за обявяване на класирането и определяне на изпълнител 22/05/2017
14 Решение за изменение на Решение за обявяване на класирането и определяне на изпълнител 23/06/2017
15 Решение за прекратяване на процедура 10/07/2017
16 Обявление за възложена поръчка 13/07/2017