Периодични доставки на материали и аксесоари за обслужване на дейността на дърводелската работилница

Номер: 00285-2017-0001
Процедура: Публично състезание
Име: Периодични доставки на материали и аксесоари за обслужване на дейността на дърводелската работилница
Описание:

Периодични доставки на материали и аксесоари за обслужване на дейността на дърводелската работилница

Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 14/02/2017 17:00
Състояние: Отворена

Документи

Документ Дата
1 Обявление 24/01/2017
2 Решение за публикуване 24/01/2017
3 Документация за участие 24/01/2017
4 Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) 24/01/2017
5 Образци на документи 24/01/2017
6 Техническа спецификация по обособена позиция №1 24/01/2017
7 Техническа спецификация по обособена позиция №2 24/01/2017
8 Техническа спецификация по обособена позиция №3 24/01/2017
9 Разяснение до участниците 02/02/2017
10 Протокол №2 от дейността на комисия 24/02/2017
11 Решение за прекратяване на процедура 24/02/2017
12 Обявление за възложена поръчка 27/02/2017
13 Протокол №1 от дейността на комисия 15/02/2017