Доставка на хранителни продукти и напитки за нуждите на студентските столове и Университетски Център „Бачиново“ при ЮЗУ „Неофит Рилски“

Номер: 00285-2016-0007
Процедура: Открита процедура
Име: Доставка на хранителни продукти и напитки за нуждите на студентските столове и Университетски Център „Бачиново“ при ЮЗУ „Неофит Рилски“
Описание:

Доставка на хранителни продукти и напитки за нуждите на студентските столове и Университетски Център „Бачиново“ при ЮЗУ „Неофит Рилски““ по две обособени позиции

Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 16/01/2017 17:00
Състояние: Възложена

Документи

Документ Дата
1 Обявление 14/12/2016
2 Решение за публикуване 14/12/2016
3 Документация за участие 14/12/2016
4 Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) 14/12/2016
5 Образец №2 Предложение за изпълнение на поръчката 14/12/2016
6 Приложение №1 14/12/2016
7 Приложение №2 14/12/2016
8 Приложение. Технически спецификации 14/12/2016
9 Съобщение за отваряне на ценови оферти 17/01/2017
10 Протокол №1 от дейността на комисия 23/01/2017
11 Протокол №2 от дейността на комисия 23/01/2017
12 Доклад по чл. 60, ал. 1 от ППЗОП 23/01/2017
13 Решение за обявяване на класирането и определяне на изпълнител 23/01/2017
14 Обявление за прекратяване на обособена позиция № 2 27/01/2017
15 Договор за възлагане на обществена поръчка №Ю5-413 13/02/2017
16 Обявление за възложена поръчка 13/02/2017
17 Обявление за приключил договор №Ю5-413 06/12/2017