Проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на отоплителна газова инсталация в сгради на ЮЗУ „Неофит Рилски“

Номер: 00285-2016-0006
Процедура: Публично състезание
Име: Проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на отоплителна газова инсталация в сгради на ЮЗУ „Неофит Рилски“
Описание:

Проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на отоплителна газова инсталация в сгради на ЮЗУ „Неофит Рилски“

Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 09/01/2017 17:00
Състояние: Затворена

Документи

Документ Дата
1 Решение за откриване на процедура 02/12/2016
2 Обявление 02/12/2016
3 Документация за участие 02/12/2016
4 Единен европейски документи за обществени поръчка (ЕЕДОП) 02/12/2016
5 Приложение №1 Техническа спецификация 02/12/2016
6 Техническо и ценово предложение 02/12/2016
7 Протокол от дейността на комисия 17/01/2017
8 Решение за прекратяване на процедура 27/01/2017
9 Обявление за прекратяване на процедура 30/01/2017