Периодични доставки на канцеларски материали и консумативи за обслужване на дейностите в ЮЗУ “Неофит Рилски”

Във връзка с предварително обявените условия в документацията за участие в откритата процедура, уведомяваме, че ценовите предложения на допуснатите участници, ще бъдат отворени на 25 януари 2017 година (сряда) от 09.30 часа в Заседателната зала на Ректората.

Номер: 00285-2016-0005
Процедура: Открита процедура
Име: Периодични доставки на канцеларски материали и консумативи за обслужване на дейностите в ЮЗУ “Неофит Рилски”
Описание:

Периодични доставки на канцеларски материали и консумативи за обслужване на дейностите в ЮЗУ “Неофит Рилски”  по четири обособени позиции: 1. Канцеларски материали и принадлежности; 2. Други канцеларски материали; 3. Фотокопирна и ксерографска хартия; 4. Печатарски материали и консумативи

Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 03/01/2017 17:00
Състояние: Затворена

Документи

Документ Дата
1 Решение за откриване на процедура 23/11/2016
2 Обявление 23/11/2016
3 Документация за участие 23/11/2016
4 Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) 23/11/2016
5 Образци на документи 23/11/2016
6 Приложение Техническа спецификация по обособена позиция № 1 23/11/2016
7 Приложение Техническа спецификация по обособена позиция № 2 23/11/2016
8 Приложение Техническа спецификация по обособена позиция № 3 23/11/2016
9 Приложение Техническа спецификация по обособена позиция № 4 23/11/2016
10 Съобщение за отваряне на оферти 23/12/2016
11 Протокол №1 от дейността на комисия 10/01/2017
12 Съобщение за отваряне на ценови оферти 20/01/2017
13 Протокол №2 от дейността на комисия 20/01/2017
14 Протокол №3 от дейността на комисия 09/02/2017
15 Доклад по чл. 103, ал. 3 от ЗОП 09/02/2017
16 Решение за определяне на изпълнител 09/02/2017
17 Обявление за възложена поръчка 20/03/2017
18 Договор за обществена поръчка №Ю5-414 20/03/2017
19 Договор за обществена поръчка №Ю5-415 20/03/2017
20 Обявление за възложена поръчка 24/03/2017
21 Протокол №4 от дейността на комисия 21/07/2017
22 Доклад по чл. 103, ал.3 от ЗОП 21/07/2017
23 Решение №Р-22 от 21.07.2017г. 21/07/2017
24 Обявление за възложена поръчка 26/07/2017
25 Обявление за приключване на договор Ю5-414 26/09/2017
26 Обявление за приключване на договор Ю5-415 26/09/2017