Периодични доставки на гориво за отопление за нуждите на ЮЗУ "Неофит Рилски"

Номер: 00285-2016-0004
Процедура: Публично състезание
Име: Периодични доставки на гориво за отопление за нуждите на ЮЗУ "Неофит Рилски"
Описание:

Периодични доставки и количества съгласно прогнозните стойности и при условията на документацията за участие

Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 10/11/2016 17:00
Състояние: Възложена

Документи

Документ Дата
1 Решение за публикуване 20/10/2016
2 Обявление 20/10/2016
3 Документация за участие 20/10/2016
4 Образци на документи 20/10/2016
5 Техническа спецификация 20/10/2016
6 Стандартен образец за единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) 20/10/2016
7 Протокол №1 от дейността на комисия 11/11/2016
8 Съобщение за отваряне на ценови оферти 16/11/2016
9 Протокол №2 от дейността на комисия 16/11/2016
10 Протокол №3 от дейността на комисия 25/11/2016
11 Решение за определяне на изпълнител 25/11/2016
12 Обявление за възложена поръчка 16/12/2016
13 Договор за възлагане на обществена поръчка №Ю5-412 16/12/2016
14 Обявление за приключване на договор 13/02/2017