Доставка на анатомични модели за нуждите на ЮЗУ „Неофит Рилски“

Номер: ОП 09-00-4/12.07.2016
Процедура: Обява за обществена поръчка
Име: Доставка на анатомични модели за нуждите на ЮЗУ „Неофит Рилски“
Описание:

Доставка на анатомични модели за нуждите на ЮЗУ „Неофит Рилски“

Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 25/07/2016 17:00
Състояние: Възложена

Документи

Документ Дата
1 Обява за обществена поръчка 12/07/2016
2 Документация за участие 12/07/2016
3 Образци на документи 12/07/2016
4 Техническа спецификация - приложение 12/07/2016
5 Удължаване срока за получаване на оферти 20/07/2016
6 Протокол от дейността на комисия 01/08/2016
7 Договор за възлагане на обществена поръчка № Ю10-28 07/09/2016
8 Информация за изпълнен договор 03/11/2016