Изпълнение на инженеринг, включващ проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на отоплителна газова инсталация в сгради на ЮЗУ "Неофит Рилски"

Номер: ОП-09-00-6/15.02.2017
Процедура: Обява за обществена поръчка
Име: Изпълнение на инженеринг, включващ проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на отоплителна газова инсталация в сгради на ЮЗУ "Неофит Рилски"
Описание:

Изпълнение на инженеринг, включващ проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на отоплителна газова инсталация в сгради на ЮЗУ "Неофит Рилски"

Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 06/03/2017 17:00
Състояние: Отворена

Документи

Документ Дата
1 Обява за обществена поръчка 15/02/2017
2 Документация за участие 15/02/2017
3 Образци на документи 15/02/2017
4 Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) 15/02/2017
5 Приложение №1 Техническа спецификация 15/02/2017
6 Протокол №1 от дейността на комисия 07/03/2017
7 Протокол №2 от дейността на комисия 20/03/2017
8 Договор за възлагане на обществена поръчка №Ю10-43 19/04/2017
9 Договор за възлагане на обществена поръчка №Ю10-44 19/04/2017
10 Договор за възлагане на обществена поръчка №Ю10-46 21/04/2017
11 Договор за възлагане на обществена поръчка №Ю10-48 04/05/2017
12 Анекс към договор №Ю-10-44 03/08/2017
13 Анекс към договор №Ю10-48 02/09/2017
14 Анекс към Договор №Ю10-43 20/09/2017
15 Анекс към Договор №Ю10-46 20/09/2017
16 Констативен протокол 20/10/2017