Периодични доставки на хардуерно оборудване за нуждите на ЮЗУ „Неофит Рилски"

Номер: ОП-09-00-50/07.12.2016 г.
Процедура: Обява за обществена поръчка
Име: Периодични доставки на хардуерно оборудване за нуждите на ЮЗУ „Неофит Рилски"
Описание:

Периодични доставки на хардуерно оборудване за нуждите на ЮЗУ "Неофит Рилски" по три обособени позиции

Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 15/12/2016 17:00
Състояние: Затворена

Документи

Документ Дата
1 Обява 07/12/2016
2 Документация за участие 07/12/2016
3 Образци на документи 07/12/2016
4 Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) 07/12/2016
5 Приложение. Технически спецификации 07/12/2016
6 Протокол от дейността на комисия 20/12/2016
7 Протокол от дейността на комисия 23/12/2016
8 Договор за възлагане на обществена поръчка №Ю10-38 16/01/2017
9 Договор за възлагане на обществена поръчка №Ю10-39 16/01/2017
10 Договор за възлагане на обществена поръчка №Ю10-40 23/01/2017