Периодични доставки на хигиенни продукти и санитарни материали за нуждите на ЮЗУ „Неофит Рилски“

Номер: ОП-09-00-3/19.01.2017
Процедура: Обява за обществена поръчка
Име: Периодични доставки на хигиенни продукти и санитарни материали за нуждите на ЮЗУ „Неофит Рилски“
Описание:

Периодични доставки на хигиенни продукти и санитарни материали за нуждите на ЮЗУ „Неофит Рилски“

Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 30/01/2017 17:00
Състояние: Отворена

Документи

Документ Дата
1 Обява за обществена поръчка 19/01/2017
2 Документация за участие 19/01/2017
3 Образци на документи 19/01/2017
4 Приложение №1 Техническа спецификация по ОП1 19/01/2017
5 Приложение №2 Техническа спецификация по ОП2 19/01/2017
6 Приложение №3 Техническа спецификация по ОП3 19/01/2017
7 Протокол от дейността на комисия 01/02/2017
8 Договор за възлагане на обществена поръчка № Ю10-43 20/02/2017
9 Договор за възлагане на обществена поръчка № Ю10-42 10/02/2017