Периодични доставки на ВиК и ОВИ материали и аксесоари за извършване на ремонтни дейности за нуждите на ЮЗУ „Неофит Рилски“

Номер: Обява за обществена поръчка № ОП-09-00-28/21.09.2017
Процедура: Обява за обществена поръчка
Име: Периодични доставки на ВиК и ОВИ материали и аксесоари за извършване на ремонтни дейности за нуждите на ЮЗУ „Неофит Рилски“
Описание:

Периодични доставки на ВиК и ОВИ материали и аксесоари за извършване на ремонтни дейности за нуждите на ЮЗУ „Неофит Рилски“

Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 06/10/2017 17:00
Състояние: Възложена

Документи

Документ Дата
1 Обява 21/09/2017
2 Документация за обществена поръчка 21/09/2017
3 Образци на документи 21/09/2017
4 Приложение. Техническа спецификация 21/09/2017
5 Обява за удължаване на срока за получаване на оферти 03/10/2017
6 Протокол от дейността на комисия 13/10/2017
7 Договор за възлагане на обществена поръчка №Ю10-52 23/10/2017