Периодични доставки на електроматериали и аксесоари за обслужване на дейностите на ЮЗУ „Неофит Рилски“

Номер: Обява за обществена поръчка № ОП-09-00-27/21.09.2017
Процедура: Обява за обществена поръчка
Име: Периодични доставки на електроматериали и аксесоари за обслужване на дейностите на ЮЗУ „Неофит Рилски“
Описание:

Периодични доставки на електроматериали и аксесоари за обслужване на дейностите на ЮЗУ „Неофит Рилски“

Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 05/10/2017 17:00
Състояние: Затворена

Документи

Документ Дата
1 Обява 21/09/2017
2 Документация 21/09/2017
3 Приложение №1. Техническа спецификация по обособена позиция №1 21/09/2017
4 Приложение №2. Техническа спецификация по обособена позиция №2 21/09/2017
5 Приложение №3. Техническа спецификация по обособена позиция №3 21/09/2017
6 Приложение №4. Техническа спецификация по обособена позиция №4 21/09/2017
7 Образец №1 Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) 21/09/2017
8 Образец №2 21/09/2017
9 Образец №2, Приложение 2А 21/09/2017
10 Обява за удължаване на срока за получаване на оферти 02/10/2017
11 Протокол №1 от дейността на комисия 09/10/2017
12 Протокол №2 от дейността на комисия 16/10/2017
13 Договор за възлагане на обществена поръчка №Ю10-53 31/10/2017
14 Договор за възлагане на обществена поръчка №Ю10-54 06/11/2017