Периодични доставки на материали и аксесоари за извършване на ремонтни дейности за нуждите на ЮЗУ „Неофит Рилски“

Номер: ОП-09-00-26/11.09.2017
Процедура: Обява за обществена поръчка
Име: Периодични доставки на материали и аксесоари за извършване на ремонтни дейности за нуждите на ЮЗУ „Неофит Рилски“
Описание:

Периодични доставки на материали и аксесоари за извършване на ремонтни дейности за нуждите на ЮЗУ „Неофит Рилски“

Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 26/09/2017 17:00
Състояние: Затворена

Документи

Документ Дата
1 Обява 11/09/2017
2 Документация за обществена поръчка 11/09/2017
3 Образци на документи 11/09/2017
4 Техническа спецификация по обособена позиция №1 11/09/2017
5 Техническа спецификация по обособена позиция №2 11/09/2017
6 Техническа спецификация по обособена позиция №3 11/09/2017
7 Техническа спецификация по обособена позиция №4 11/09/2017
8 Обява за удължаване на срока за получаване на оферти 19/09/2017
9 Съобщение за прекратяване на обособена позиция 19/09/2017
10 Протокол от дейността на комисия 28/09/2017
11 Договор за възлагане на обществена поръчка №Ю10-51 19/10/2017