Доставка на резервни части за компютърна техника и мрежово оборудване, необходими при обслужване дейностите на ЮЗУ „Неофит Рилски“

Номер: ОП-09-00-2/11.01.2017 г.
Процедура: Обява за обществена поръчка
Име: Доставка на резервни части за компютърна техника и мрежово оборудване, необходими при обслужване дейностите на ЮЗУ „Неофит Рилски“
Описание:

Доставка на резервни части за компютърна техника и мрежово оборудване, необходими при обслужване дейностите на ЮЗУ „Неофит Рилски“

Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 25/01/2017 17:00
Състояние: Отворена

Документи

Документ Дата
1 Обява за обществена поръчка 11/01/2017
2 Документация за участие 11/01/2017
3 Приложение. Техническа спецификация 11/01/2017
4 Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) 11/01/2017
5 Образец №2 Техническо и ценово предложение 11/01/2017
6 Информация за удължаване на срока за получаване на оферти 20/01/2017
7 Протокол от дейността на комисия 27/01/2017
8 Договор за възлагане на обществена поръчка №10-41 02/02/2017