Доставка на медицински изделия, специализирана апаратура и лабораторно оборудване за нуждите ЮЗУ „Неофит Рилски“

Номер: ОП 09-00-2/04.07.2016
Процедура: Обява за обществена поръчка
Име: Доставка на медицински изделия, специализирана апаратура и лабораторно оборудване за нуждите ЮЗУ „Неофит Рилски“
Описание:

Доставка на медицински изделия, специализирана апаратура и лабораторно оборудване за нуждите ЮЗУ „Неофит Рилски“

Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 18/07/2016 17:00
Състояние: Отворена

Документи

Документ Дата
1 Обява за обществена поръчка 04/07/2016
2 Документация за участие 04/07/2016
3 Образци на документи 04/07/2016
4 Техническа спецификация - приложения 04/07/2016
5 Разяснение №1 до участниците 06/07/2016
6 Разяснение №2 до участниците 07/07/2016
7 Съобщение за прекратяване на обособена позиция 11/07/2016
8 Обява за удължаване срока за събиране на оферти 14/07/2016
9 Протокол от дейността на комисия 01/08/2016
10 Договор за възлагане на обществена поръчка № Ю10-24 24/08/2016
11 Договор за възлагане на обществена поръчка № Ю10-26 29/08/2016
12 Договор за възлагане на обществена поръчка № Ю10-27 31/08/2016
13 Информация за изпълнени договори 08/09/2016