Доставка на техника и оборудване за изпълнение на дейности по проекти по четири обособени позиции

Номер: ОП-09-00-19/05.07.2017
Процедура: Обява за обществена поръчка
Име: „Доставка на техника и оборудване за изпълнение на дейности по проекти по четири обособени позиции
Описание:

„Доставка на техника и оборудване за изпълнение на дейности по проекти по четири обособени позиции: Обособена позиция № 1. “Сървърно оборудване“, Обособена позиция № 2. „Настолни компютри и монитори“, Обособена позиция № 3. „Преносими компютри“, Обособена позиция № 4. „Периферни устройства““

Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 18/07/2017 17:00
Състояние: Възложена

Документи

Документ Дата
1 Обява 05/07/2017
2 Документация за участие 05/07/2017
3 Приложение. Технически спецификации 05/07/2017
4 Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) 05/07/2017
5 Образец №2 и №3 05/07/2017
6 Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти 14/07/2017
7 Протокол от дейността на комисия 19/07/2017
8 Договор за изпълнение на обществена поръчка №Ю-10-49 31/07/2017
9 Договор за изпълнение на обществена поръчка №Ю-10-50 04/08/2017