Доставка на специализирана апаратура и материали за оборудване на лаборатории и зали в ЮЗУ "Неофит Рилски"

Номер: ОП-09-00-18/26.10.2016
Процедура: Обява за обществена поръчка
Име:
Описание:

Доставка на специализирана апаратура и материали за оборудване на лаборатории и зали в ЮЗУ "Неофит Рилски" по пет обособени позиции

Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 10/11/2016 17:00
Състояние: Частично възложена

Документи

Документ Дата
1 Обява за обществена поръчка 26/10/2016
2 Документация за участие 26/10/2016
3 Образци на документи 26/10/2016
4 Технически спецификации по обособени позиции 26/10/2016
5 Информация за удължаване срока за получаване на оферти 07/11/2016
6 Протокол от дейността на комисия 11/11/2016
7 Договор за възлагане на обществена поръчка № Ю10-34 22/11/2016