„Доставка на техника и оборудване за изпълнение на дейности по проекти по четири обособени позиции

Прекратява се възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на техника и оборудване за изпълнение на дейности по проекти“

Правно основание: чл. 193  от ЗОП

Мотиви: Необходими са промени в условията на обявената поръчка

Промените се налагат във връзка с допуснати неточности в техническата спецификация по обособена позиция № 2. Настолни компютри и монитори

Номер: ОП-09-00-18/03.07.2017
Процедура: Обява за обществена поръчка
Име: „Доставка на техника и оборудване за изпълнение на дейности по проекти по четири обособени позиции
Описание:

„Доставка на техника и оборудване за изпълнение на дейности по проекти по четири обособени позиции: Обособена позиция № 1. “Сървърно оборудване“, Обособена позиция № 2. „Настолни компютри и монитори“, Обособена позиция № 3. „Преносими компютри“, Обособена позиция № 4. „Периферни устройства““

Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 10/07/2017 17:00
Състояние: Прекратена

Документи

Документ Дата
1 Обява 03/07/2017
2 Документация за участие 03/07/2017
3 Приложение. Технически спецификации 03/07/2017
4 Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) 03/07/2017
5 Образец №2 и №3 03/07/2017
6 Съобщение за прекратяване 04/07/2017