Периодични доставки на материали и аксесоари за извършване на ремонтни дейности за нуждите на ЮЗУ "Неофит Рилски"

Номер: ОП-09-00-17/26.10.2016
Процедура: Обява за обществена поръчка
Име: Периодични доставки на материали и аксесоари за извършване на ремонтни дейности за нуждите на ЮЗУ "Неофит Рилски"
Описание:

Периодични доставки на материали и аксесоари за извършване на ремонтни дейности за нуждите на ЮЗУ "Неофит Рилски" по четири обособени позиции

Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 09/11/2016 17:00
Състояние: Възложена

Документи

Документ Дата
1 Обява за обществена поръчка 26/10/2016
2 Документация за участие 26/10/2016
3 Образци на документи 26/10/2016
4 Приложение №1 Техническа спецификация 26/10/2016
5 Приложение №2 Техническа спецификация 26/10/2016
6 Приложение №3 Техническа спецификация 26/10/2016
7 Приложение №4 Техническа спецификация 26/10/2016
8 Информация за удължаване срока за получаване на оферти 04/11/2016
9 Протокол от дейността на комисия 10/11/2016
10 Договор за възлагане на обществена поръчка № Ю-10-31 21/11/2016