Периодични доставки на електроматериали и аксесоари за обслужване на дейностите на ЮЗУ "Неофит Рилски"

Номер: ОП-09-00-14/07.10.2016
Процедура: Обява за обществена поръчка
Име: Периодични доставки на електроматериали и аксесоари за обслужване на дейностите на ЮЗУ "Неофит Рилски"
Описание:

Периодични доставки на електроматериали и аксесоари за обслужване на дейностите на ЮЗУ "Неофит Рилски"

Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 21/10/2016 17:00
Състояние: Частично възложена

Документи

Документ Дата
1 Обява за обществена поръчка 07/10/2016
2 Документация за участие 07/10/2016
3 Образци на документи 07/10/2016
4 Техническа спецификация. Приложение №1 07/10/2016
5 Техническа спецификация. Приложение №2 07/10/2016
6 Техническа спецификация. Приложение №3 07/10/2016
7 Техническа спецификация. Приложение №4 07/10/2016
8 Техническа спецификация. Приложение №5 07/10/2016
9 Разяснение по смисъла на чл. 189 от ЗОП 12/10/2016
10 Разяснение относно характеристики на продукт по обособена позиция №2 13/10/2016
11 Информация за удължаване срока за получаване на оферти 18/10/2016
12 Протокол от дейността на комисия 26/10/2016
13 Договор за възлагане на обществена поръчка №Ю10-33 21/11/2016
14 Договор за възлагане на обществена поръчка № Ю-10-35 29/11/2016