„Доставка на специализирана апаратура и лабораторно оборудване за нуждите на ЮЗУ „Неофит Рилски““

Номер: ОП-09-00-13/30.09.2016
Процедура: Обява за обществена поръчка
Име: „Доставка на специализирана апаратура и лабораторно оборудване за нуждите на ЮЗУ „Неофит Рилски““
Описание:

„Доставка на специализирана апаратура и лабораторно оборудване за нуждите на ЮЗУ „Неофит Рилски““

Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 14/10/2016 17:00
Състояние: Частично възложена

Документи

Документ Дата
1 Обява за обществена поръчка 30/09/2016
2 Документация за участие 30/09/2016
3 Образци на документи 30/09/2016
4 Техническа спецификация - приложения 30/09/2016
5 Информация за удължаване срока за получаване на оферти 11/10/2016
6 Протокол от дейността на комисия 18/10/2016
7 Договор за възлагане на обществена поръчка № Ю10-30 11/11/2016
8 Договор за възлагане на обществена поръчка № Ю10-32 18/11/2016