Периодични доставки на хигиенни продукти и санитарни материали за нуждите на ЮЗУ „Неофит Рилски“

Номер: ОП-09-00-12/29.03.2017
Процедура: Обява за обществена поръчка
Име: Периодични доставки на хигиенни продукти и санитарни материали за нуждите на ЮЗУ „Неофит Рилски“
Описание:

Периодични доставки на хигиенни продукти и санитарни материали за нуждите на ЮЗУ „Неофит Рилски“ – пликове и чували за смет

Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 11/04/2017 17:00
Състояние: Възложена

Документи

Документ Дата
1 Обява 29/03/2017
2 Документация за участие 29/03/2017
3 Образци на документи 29/03/2017
4 Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) 29/03/2017
5 Приложение. Техническа спецификация 29/03/2017
6 Обява за удължаване на срока за получаване на оферти 07/04/2017
7 Протокол от дейността на комисия 12/04/2017
8 Договор за обществена поръчка №Ю10-47 28/04/2017