Периодични доставки на хигиенни продукти и санитарни материали за нуждите на ЮЗУ „Неофит Рилски“

Номер: ОП-09-00-10/21.03.2017
Процедура: Обява за обществена поръчка
Име: Периодични доставки на хигиенни продукти и санитарни материали за нуждите на ЮЗУ „Неофит Рилски“
Описание:

Периодични доставки на хигиенни продукти и санитарни материали за нуждите на ЮЗУ „Неофит Рилски“ по две обособени позиции: 1. Пликове и чували за смет, 2. Кърпи и други за почистване

Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 03/04/2017 17:00
Състояние: Прекратена

Документи

Документ Дата
1 Обява 21/03/2017
2 Документация за участие 21/03/2017
3 Образци на документи 21/03/2017
4 Техническа спецификация по обособена позиция №1 21/03/2017
5 Техническа спецификация по обособена позиция №2 21/03/2017
6 Съобщение за прекратяване на обществена поръчка 27/03/2017
7 Информация за удължаване на срока за получаване на оферти 29/03/2017
8 Протокол от дейността на комисия 04/04/2017
9 Договор за обществена поръчка №Ю10-45 20/04/2017